Projektet Global Matkultur

Jordbruksverket

Regelbundet kommer Jordbruksverket med utlysningar som myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stöd för. Projektet Global Matkultur är finansierad genom utlysningen om informationsinsatser kring kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider.

Stöd och ersättningar finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som stöder EU:s politik för landsbygdsutveckling. Varje land inom EU tar fram en strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken där stöd till landsbygdsutveckling ingår. Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kallas kort för landsbygdsfonden. Mer information finns att läsa på eufonder.se (länk: https://eufonder.se/eu-fonder/jordbruksfonden-for-landsbygdsutveckling.html)

Två syften

Det finns två syften med projektet Global Matkultur som båda är kopplade till informationsinsatser av kulturhistoriska aspekter när det gäller mat, dryck och måltid.
Den första är att belysa traditionell mathistoria från olika regioner i världen samt äldre tekniker förknippade med matproduktion och matberedning hos personer födda utanför Sverige.

Det andra är att öka kontakten mellan personer som har sina rötter utanför Sverige och lokala småskaliga matproducenter för att belysa varandras behov och stimulera till positiva synergieffekter.

Mattraditioner

Människor från länder över hela världen har kommit till Sverige och tagit med sig sitt kulturarv gällande mat och mattraditioner från sina hemländer. Projektet Global matkultur i Sverige vill ta tillvara och sprida kunskap kring äldre mattraditioner som finns bevarade hos dessa grupper för att skapa möten och ta tillvara den kunskap som finns bevarad.

Projektet syftar även till att belysa lokala småskaliga matproducenter runt om i landet i förhoppningen om att mötet mellan olika mattraditioner kan ge nya idéer kring behov och utmynna i nya produkter och en utökad marknad av ekologisk, småskalig och närproducerad mat som ett bättre alternativ ur både ett näringsmässigt och miljöperspektiv.

Dessa idéer genomförs genom två event i Stockholm och Lund och genom att en kokbok publiceras. Mer utförlig information om detta finns att läsa här på webbsidan.

Våra varumärken

Projektet Global Matkultur finansieras av
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Res jorden runt i ditt kök

Vår passion är att föra världens smaker till ditt kök, så att du kan uppleva ett globalt och kulinariskt äventyr varje dag.